Algemene voorwaarden

Art. 1 : Orderbevestiging

Enkel de door de N.V. CALUX ondertekende orderbevestiging verbindt N.V. CALUX. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijk bevestiging van N.V. CALUX. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving.

Art. 2 : Prijs

De prijs is deze zoals op het bestek vermeld en alle prijzen zijn exl. BTW. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.

Art. 3 : Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.

Art. 4 : Controle en klachten

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard 8 dagen na levering of na behandeling ervan.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 30 dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen. 

De eventuele vergoeding zal de prijs der werken niet overschrijden.

Art. 5 : Betaling

De prijs is , behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden.

In geval van niet-betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10%, wat overeenkomt met de hinder die N.V. CALUX aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2% de wettelijke intrestvoet overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist.

De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Art. 6 : Retentierecht

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaats van N.V. CALUX bevinden, door N.V. CALUX kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

Art. 7 : Geschillenbeslechting

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van GENT bevoegd. Voor het niet betalen van kleine vorderingen (<1 860,00 euro: bevoegdheid ratione pecuniae van de Vrederechter) kan Calux NV expliciet het nieuwe Vredegerecht van het Kanton Oudenaarde als bevoegde rechter aanduiden.

Privacyverklaring

Calux neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en tevens hebben wij respect voor jouw privacy. In deze privacy verklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via administratie@calux.be.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Calux NV gegevens?

Calux NV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als (potentiële) klant op ons een beroep doet op onze diensten mbt oppervlaktebehandeling of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt bv. voor een prijsofferte. Dit valt onder de noemer ‘klantenbeheer’. 

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersbeheer”. 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Calux NV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de dienst waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt. 

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 

 Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt Calux NV uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. 

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze website disclaimer. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Calux NV?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

 Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.]

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij administratie@calux.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoons-/firmagegevens dan vragen wij U hierover direct contact op te nemen met ons).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Calux NV uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Wijzigingen

Calux NV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

CALUX N.V.
Meersbloem Melden 28 . 9700 Oudenaarde
T 055 30 35 35 . F 055 30 34 96
Meersbloem Melden 28
9700 Oudenaarde
T 055 30 35 35
F 055 30 34 96
MA tot DO 8u - 16u
VR 8u - 14u
BTW 0452.635.553